HUNGAROVET TUDÁSBÁZIS
www.allatorvosiwikipedia.com

Keresés:

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól szóló FVM rendelet

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 147/2004. (X. I.) FVM rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 7. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének k) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) megbízott állatorvos: az a magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvos, akinek az illetékes megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomástól (a továbbiakban: állomás) ebek veszettség elleni védőoltására engedélye van,

b) kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete (a továbbiakban: 998/2003/EK rendelet) I. mellékletének A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó állat,

c) mikrochip: elektronikus azonosító rendszer (transzponder), amely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas.

2. §

(1) Kedvtelésből tartott állatot nem kereskedelmi céllal a Magyar Köztársaság területére harmadik országból, az Európai Unió valamely tagállamából (a továbbiakban: tagállam), valamint a Magyar Köztársaság területéről egy másik tagállamba szállítani csak tartósan és egyedileg megjelölve, a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK határozatának (a továbbiakban: 2003/803/EK határozat) melléklete szerinti útlevél (a továbbiakban: útlevél) birtokában, illetve a 998/2003/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint szabad.

(2) A kedvtelésből tartott állat tulajdonosa köteles az állat szállítása előtt az útlevél beszerzéséről és az állat e rendelet szerinti megjelölésen alapuló azonosításáról gondoskodni.

(3) A kedvtelésből tartott állat tartós egyedi megjelölésére mikrochip beültetése vagy – 2011. július 3. napjáig – a tisztán, egyértelműen olvasható tetoválás fogadható el.

3. §

(1) Az állatokba helyezett mikrochip implantátum, amelynek állatba történő behelyezését kizárólag megbízott állatorvos végezheti.

(2) A kedvtelésből tartott állat szállításához útlevelet csak megbízott  állatorvos állíthat ki.

4. §

(1) Harmadik országból az Európai Unió területére a Magyar Köztársaság államhatárán keresztül behozni kívánt kedvtelésből tartott állatnak az államhatáron keresztül történő belépéshez előírt bizonyítványt, illetve útlevelet az állategészségügyi hatóság, illetve a vámhatóság a 998/2003/EK rendelet, valamint a 203/803/EK határozat alapján ellenőrzi.

(2) Harmadik országból származó kedvtelésből tartott állat a Magyar Köztársaság területére kizárólag vámúttá nyilvánított határátkelőhelyen léphet be az azonosítás és az okiratok megfelelősége esetén.

(3) Az Európai Unió valamely más tagállamából vagy harmadik országból származó kedvtelésből tartott állat tulajdonosa a Magyar Köztársaság területén ellenőrzést végző állategészségügyi hatóság, illetve vámhatóság részére az ellenőrzés helyszínén az állatra vonatkozó és az állat mozgásának követelményeit igazoló útlevelet vagy a 998/2003/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt bizonyítványt köteles bemutatni.

A megbízott állatorvos kötelezettségei

5. §

(1) A megbízott állatorvos köteles a kedvtelésből tartott állat tulajdonosának az útlevél kiállítására vonatkozó kérelme esetén

a) az állat és a tulajdonos azonosító adatait az útlevélbe bejegyezni,

b) jogszabály által előírt esetben a szerológiai vizsgálathoz a vérmintát levenni, az Európai Bizottság határozatában ellenőrzésre feljogosított laboratóriumba vizsgálatra küldeni és a vérvizsgálat eredményét az útlevélbe bejegyezni,

c) az állat védőoltását, egyéb előírt kezelését vagy bármely, az állat egészségére vonatkozó egyéb lényeges információt az útlevélbe bejegyezni.

(2) A mikrochippel, illetve tisztán, egyértelműen olvasható tetoválással való megjelölést és az útlevélbe bejegyzett adatokat a megbízott állatorvos aláírásával és kamarai bélyegzőjével igazolja.

(3) A megbízott állatorvos a mikrochip állatba való behelyezését az állatorvosi rendelőben, illetve a tulajdonos kérésére az állat tartási helyén végzi el. Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetéssel történő – tömeges mikrochip-behelyezés tilos.

(4) A kedvtelésből tartott állathoz tartozó és a tulajdonosnak kiadott útlevél kiállításáról az eljáró, megbízott állatorvos a tulajdonos és az állat útlevélben szereplő adatainak megjelölésével havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig összesítő jelentést küld a Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: Kamara) központi adatnyilvántartó szervezeti egysége részére.

A Kamara kötelezettségei

6. §

A Kamara köteles gondoskodni

a) az útlevelek folyamatos előállításáról,

b) az előállított útlevelek sorszám szerinti nyilvántartásba vételéről,

c) az útlevelek megbízott állatorvosokhoz írásbeli igénylés alapján történő eljuttatásáról,

d) a megbízott állatorvosokhoz eljuttatott útlevelek – az igénylő állatorvos nevére és a magán-állatorvosi tevékenység végzésére jogosító igazolvány számára is kiterjedő – sorszám szerinti nyilvántartásáról,

e) a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó kiállított útlevelekben szereplő adatok nyilvántartásba vételéről és az ehhez kapcsolódó elektronikus rendszerű központi nyilvántartás létrehozásáról és működtetéséről,

f) a kedvtelésből tartott állat és tulajdonosa nyilvántartásáról és visszakereshetőségéről.

Záró rendelkezések

 7. §

(1) Ez a rendelet 2004. október 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i, a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 998/2003/EK rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK határozata a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról,

b) a Bizottság 2004. március 4-i 2004/233/EK határozata az egyes húsevő háziállatok veszettség elleni vakcinázása hatékonysági vizsgálatának laboratóriumok számára történő engedélyezéséről,

c) a Bizottság 2004. július 1-jei 2004/539/EK határozata a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet végrehajtására irányuló átmeneti intézkedés meghozataláról.

Dr. Németh Imre s.k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

 

Kategóriák: Állatútlevél

Kapcsolódó irások: