HUNGAROVET TUDÁSBÁZIS
www.allatorvosiwikipedia.com

Keresés:

Közlemény háziasított kutyák, macskák és görények harmadik országból az Európai Közösségbe, nem kereskedelmi céllal történő beléptetéséhez szükséges, 30018/125/2004 – számú állategészségügyi bizonyítványminta megjelentetéséről

Az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztályának31.181/2004 – számú közleménye

Az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztálya az állategészségügyi engedélyhez kötött áruk behozatali feltételeinek közzétételi rendjéről szóló 94/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet 1. §-ában biztosított jogkörénél fogva, a 2004/203/EK bizottsági határozat(/HL L 65., 2004.03.03., 13.o./, ahogyan azt utoljára a 2004/301/EK bizottsági határozat HLL 98.,2004. 04.02., 55. o./ módosította) vonatkozó részeinek való megfeleltetés céljából az alábbi, 31.181/2004 – számú Közleményt adja ki.

1.) Az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztálya a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség területére – Írországba, Svédországba és az Egyesült Királyságba, mint végső rendeltetési helyre csak bizonyos – harmadik országokból származó háziasított kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi céllal történő beléptetését a 30018/125/2004– számú import bizonyítványminta kíséretében engedélyezi. Az új bizonyítványminta 2004. július 03-án lép hatályba, egyúttal a8018/085/2002– számú bizonyítványminta hatályát veszti.

2.) Amennyiben a háziasított kutya, macska vagy görény végsőrendeltetési helye Írország, Svédország vagy az Egyesült Királyság, a 30018/125/2004– számú import bizonyítványmintával azoknak az Európai Közösség területére történő beléptetése csak a 998/2003/EK rendelet (/HL L 146., 2003.06.13., 1.o./, ahogyan azt utoljára az 592/2004/EK rendelet /HL L 94., 2004.03.31., 7. o./ módosította) II. melléklete B részének 2.szakaszában és C részében szereplő harmadik országokból engedélyezett.

3.) A bizonyítványmintát nyomtatott betűkkel, a beléptetés helye szerinti tagállam nyelvén vagy angolul kell kitölteni.

4.) A bizonyítvány érvényes, ha annak I.-V. részéta feladó ország illetékeshatósága által kijelölt hatósági állatorvos vagy az illetékes hatóság által arra felhatalmazott állatorvos állította ki. Utóbbi esetben azilletékes hatóságnak igazolnia kell a bizonyítványt. A bizonyítványminta VI. és VII. részét, amennyiben szükséges, a feladó országban állatorvosi tevékenység gyakorlására engedéllyel rendelkező állatorvosnak kellkitöltenie és aláírnia.

5.) A bizonyítványt tanúsító okiratoknak vagy azok hitelesített másolatainak kell kísérniük, beleértve a vakcinázás adatait és a szerológiai vizsgálat eredményét. Ezeken az okiratokon fel kell tüntetni az érintett állat azonosítására szolgáló adatokat.

6.) A háziasított kutyák, macskák és görények harmadik országból, az Európai Közösség területére, nem kereskedelmi céllal történő beléptetése akkor engedélyezett, ha a bizonyítvány IV. részében előírt oltást olyaninaktivált vakcinával végezték el, amely vakcinát, legalább a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (Office of Epizootic Diseases, OIE) diagnosztikai vizsgálatokra és vakcinákra vonatkozó szabványainak kézikönyvével összhangban előállítottak elő.

7.) A bizonyítvány a Közösségen belüli mozgáshoz a kiállítás dátumától számított négy hónapig vagy a IV. részben megadott oltás lejáratának dátumáig érvényes, attól függően, hogy melyik jár le hamarabb.

8.) A 998/2003/EK rendelet (/HLL 146., 2003.06.13., 1.o./, ahogyan azt utoljára az 592/2004/EK rendelet /HL L 94., 2004.03.31., 7. o./ módosította) II. mellékletében nem szereplő országból származó vagy az Európai Közösségbe történő szállításra ilyen országban előkészített állatok beléptetése a szóban forgó bizonyítvánnyal nem engedélyezett, ha az állatok végső rendeltetési helye Írország, Svédország vagy az Egyesült Királyság, ahol nemzeti szabályozás van érvényben.

9.) Amennyiben a beléptetés a 998/2003/EK rendelet (/HL L 146., 2003.06.13., 1. o./, ahogyan azt utoljára az 592/2004/EK rendelet /HL L 94., 2004.03.31., 7. o./ módosította) II. melléklete B. részének 2.szakaszában vagy C. részében felsorolt harmadik országból történik, a 998/2003/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételeket csak abban az esetben kell alkalmazni, ha:

– az állatot közvetlenül a beléptetés helye szerinti tagállamba szállítják, vagy
– az állat a feladó harmadik ország és a beléptetés helye szerinti tagállam közötti szállítás során csak olyan ország(ok)ban tartózkodik, amely(ek) szerepel(nek) a 998/2003/EK  rendelet (/HL L 146., 2003.06.13., 1.o./, ahogyan azt utoljára az 592/2004/EK rendelet /HL L 94., 2004.03.31., 7. o./módosította) II. melléklete B. részének 2. szakaszában és C. részében. A közvetlen szállítás azonban magában foglalhatja a II. mellékletben nem szereplő harmadik országon keresztül tengeri vagy légi úton történő átszállítást, feltéve, hogy az állat az ilyen ország nemzetközi repülőterének területén belül vagy a hajón bezárva marad.

10.) A 2004/301/EK bizottsági határozat (HL L 98., 2004.04.02., 55. o.) értelmében,a.) tekintettel a veszettségtől való mentességet tanúsító igazolásokra, harmadik országból származó kutyák, macskák és görények, az Európai Közösség területére, nem kereskedelmi céllal történő beléptetése a 30018/125/2004– számú import bizonyítványmintától eltérő
formájú bizonyítvánnyal is engedélyezett, feltéve, hogy a bizonyítvány megfelel a következő követelményeknek:

– 2004. július 3-a előtt állították ki;
– érvényessége nem járt le; és
– a 998/2003/EK rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelősséget tanúsítja.

b.) A 2.) és a 3.) bekezdéstől eltérőszabályozásként, a 2003/803/EK bizottsági határozatban (HL L 312.,2003.11.27., 1. o.) szereplő mintának megfelelő útlevél kíséretében szállított kutyák, macskák és görények, amennyiben olyan a 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában felsorolt harmadik országokból származnak, amelyek értesítették a Bizottságot és a tagállamokat arról a szándékukról, hogy abizonyítvány helyett az útlevelet használják, a Közösség területére, nem kereskedelmi céllal történő beléptetése engedélyezett.

11.) Az új bizonyítványminták megjelennek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról (http://www.fvm.hu) kinyomtathatók, illetve letölthetők.
Állategészségügyi bizonyítványminta címe és száma: Állat-egészségügyi bizonyítvány háziasított kutyák, macskák és görények az Európai Közösségbe nem kereskedelmi céllal történő beléptetéséhez (998/2003/EK rendelet) 30018/125/2004(Forrás: FVM Portál, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztály közleményei. www.fvm.hu)

Kategóriák: Állatútlevél

Kapcsolódó irások: